Geriausi raiteliai varžėsi dėl kunigaikščių Oginskių taurės

Angelė Digaitytė                                                                                 2011 m.

 

Prie Plinijos piliakalnio. Kęstučio Vaitkaus nuotrauka
Prie Plinijos piliakalnio. Kęstučio Vaitkaus nuotrauka


          
              „Kas jau ma­tę jū­rą, va­žia­vo ne Pa­lan­gon, į va­sa­ros se­zo­no ati­da­ry­mą, o į Tel­šių ra­jo­ną“, - juo­ka­vo gra­žaus Pli­ni­jos pi­lia­kal­nio, stūk­san­čio ša­lia Ža­rė­nų, pa­pė­dė­ję 2011 metų ge­gu­žės 13-14 die­no­mis vy­ku­sio na­cio­na­li­nių veis­lių - že­mai­tu­kų žir­gų bei lie­tu­vių ska­li­kų - pri­sta­ty­mo da­ly­viai.
              Kiek­vie­na tau­ta di­džiuo­ja­si sa­vo kraš­to is­to­ri­ja, ma­te­ria­li­niu ir kul­tū­ri­niu pa­vel­du. Lie­tu­viai ga­li pa­si­gir­ti skam­bia, se­na kal­ba, tar­mė­mis, gra­žia, dar ne­su­nai­kin­ta gam­ta, kū­ry­bin­gais, pa­pras­tais, drau­giš­kais žmo­nė­mis, že­mai­tu­kų veis­lės žir­gais, lie­tu­vių ska­li­kais... Dar daug ko ge­ro yra iš­li­kę Lie­tu­vo­je. Tie­sa, dar dau­giau jau pri­mirš­ta, bet ver­ta dė­me­sio. Sup­ras­da­mas, kad be tau­ti­nio pa­vel­do lie­tu­viai pra­ras­tų sa­vi­tu­mą, plun­giš­kis Vid­man­tas Gend­vi­las su bend­ra­min­čiais jau penk­tą kar­tą su­ren­gė že­mai­tu­kų iš­tver­mės jo­ji­mo var­žy­bas. Prie Pli­ni­jos rin­ko­si ne tik žir­gų au­gin­to­jai - tar­pu­sa­vy­je var­žė­si ir lan­ki­nin­kų tur­ny­ro, skir­to Lie­tu­vos kai­mo spor­to ir kul­tū­ros aso­cia­ci­jos „Ne­mu­nas“ 20-me­čiui, da­ly­viai, vy­ko Že­mai­ti­jos re­gio­no lie­tu­vių ska­li­kų pa­ro­da. Po­piet vi­si su­si­rin­ko Mi­ni­jos pa­kran­tė­je. Su­sė­dę ant ža­lios žo­lės, ren­gi­nio da­ly­viai klau­sė­si že­mai­tiš­kos au­to­ri­nės dai­nos kon­cer­to „Esam ė bū­sėm“.
 

Kęstučio Vaitkaus nuotrauka
Kęstučio Vaitkaus nuotrauka


          
             Že­mai­tu­kai - vie­nin­te­lė na­tū­ra­liai, be jo­kio kryž­mi­ni­mo, da­bar­ti­nės Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je su­si­for­ma­vu­si žir­gų veis­lė, ži­no­ma jau VI-VII a., o la­biau­siai iš­gar­sė­ju­si XIII-XIV a., vyks­tant lie­tu­vių ka­rams su kry­žiuo­čiais. Vy­tau­tas Di­dy­sis su sa­vo ka­riuo­me­ne, jo­da­mi ant že­mai­tu­kų, pa­sie­kė Juo­dą­ją jū­rą, šių eik­lių žir­gų ne­ša­mi pro­tė­viai lai­mė­jo Sau­lės, Dur­bės, Žal­gi­rio mū­šius. Že­mai­tu­kai gar­sė­jo kaip pa­tys ge­riau­si, iš­tver­min­giau­si. Tai neaukš­ti, nė pu­sant­ro met­ro ties go­gu ne­sie­kian­tys žir­gai, bet la­bai stip­rių ko­jų, tvir­to su­dė­ji­mo, at­spa­rūs li­goms, ne­reik­lūs pašarui. Jie vis­kam tin­ka­mi: ir spor­tui, ir žy­giui, ir dar­bui.
            Kei­čian­tis is­to­ri­nei si­tua­ci­jai, vis ma­žiau be­rei­kė­jo ka­ro žir­gų. XIX a. pa­bai­go­je au­gin­to­jai, no­rė­da­mi tu­rė­ti stip­rius dar­bo ark­lius, že­mai­tu­kus ėmė kryž­min­ti su Va­ka­rų Eu­ro­pos sun­kiai­siais. Veis­lės iš­sau­go­ji­mu su­si­rū­pi­no Rie­ta­vo bei Plun­gės ku­ni­gaikš­čiai Ire­nė­jus Ogins­kis (1808-1863) bei jo sū­nūs My­ko­las (1848-1902) ir Bog­da­nas (1848-1909). Jie ne tik pa­tys sa­vo žir­gy­nuo­se lai­kė ir vei­sė že­mai­tu­kus, į ka­rie­tas kin­ky­da­vo tik šios veis­lės žir­gus, bet ir ska­ti­no tai da­ry­ti ki­tus dva­ri­nin­kus ir vals­tie­čius, skir­da­vo jiems pre­mi­jas. To­dėl da­bar, nuo 2007-ųjų, pa­ger­biant ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių nuo­pel­nus že­mai­tu­kų veis­lės iš­li­ki­mui, ren­gia­mos šių žir­gų iš­tver­mės jo­ji­mo var­žy­bos ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių pe­rei­na­ma­jai tau­rei lai­mė­ti.

 

​   ​Kęstučio Vaitkaus nuotrauka
  ​Kęstučio Vaitkaus nuotrauka


 
                Rai­te­liai su sa­vo žir­gais prie Pli­ni­jos pi­lia­kal­nio susirinko dar penk­ta­die­nio va­ka­rą. Su­sė­dę prie lau­žo, su­si­pa­ži­no, dai­na­vo liau­dies dai­nas apie žir­ge­lį, šo­ko, ar­mo­ni­kai vin­gu­riuo­jant liau­diš­kas me­lo­di­jas. Bu­vo pri­sė­dę ir žy­gei­viai, ru­de­nį že­mai­tu­kais nu­jo­ję iki pat Juo­do­sios jū­ros. Nak­ti­go­nę su­ren­gęs rai­tų­jų skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos „Rai­ti­ja“ va­do­vas Liu­das Au­gai­tis „Že­mai­čiui“ pa­pa­sa­ko­jo, kad nak­ti­go­nės pa­pro­tys nė­ra iš­li­kęs, to­dėl su­ma­ny­ta šį gra­žų žmo­nių tar­pu­sa­vio ir su žir­gais bend­ra­vi­mo bū­dą at­kur­ti. Se­nais lai­kais prie lau­žo su­si­rink­da­vo vi­sas kai­mas. Ber­nai dro­ži­nė­da­vo, ark­lius šu­kuo­da­vo, mer­gos ir­gi at­si­neš­da­vo ko­kį rank­dar­bį - ap­si­mes­da­vo, kad nie­kas dau­giau ne­rū­pi!.. „Mū­sų nak­ti­go­nė bu­vo su­reng­ta pir­mą­kart. Da­bar tik su­si­pa­ži­nom, bet ki­tą­met bū­si­me kaip iš vie­no kai­mo, at­si­ras dau­giau bend­ros kal­bos. Steng­si­mės, kad nak­ti­go­nė virs­tų tra­di­ci­ne“, - op­ti­miz­mu tryš­ko L. Au­gai­tis.
                Šeš­ta­die­nio ry­tą vi­si že­mai­tu­kų jo­ji­mo iš­tver­mės var­žy­bų da­ly­viai ir žiū­ro­vai su­si­rin­ko star­to vie­to­je. Da­ly­va­vo ir Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma bei že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ras Auš­rys Ma­ci­jaus­kas. Skam­bė­jo plun­giš­kės moks­lei­vės Aus­tė­jos Gend­vi­lai­tės smui­ku grie­žia­mas My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio po­lo­ne­zas „At­sis­vei­ki­ni­mas su Tė­vy­ne“, žy­gio „2000 km  is­to­ri­jos“ da­ly­vio Vai­do­to Di­gai­čio, įsi­tai­siu­sio ant iš­ti­ki­mo­jo bend­ra­žy­gio že­mai­tu­ko Krui­zo, ran­ko­je plaz­dė­jo Že­mai­ti­jos vė­lia­va. Dar mi­nu­tė, ki­ta ir pra­si­dės jau­di­nan­čios var­žy­bos. 28 rai­te­liai, tarp ku­rių bu­vo 5 žy­gio prie Juo­do­sios jū­ros da­ly­viai, su sa­vo žir­gais tu­rė­jo įveik­ti apie 30 km tra­są - jo­ti dau­giau­sia minkš­tais miš­ko ke­liu­kais, pen­kis­kart per­bris­ti Mi­ni­jos ir Vil­ko upes, pa­siek­ti Ša­šai­čių kai­mo, gar­saus Die­vo krės­lu, apy­lin­kes (Plun­gės r.),  prieš pat fi­ni­šą ap­suk­ti ra­tą apie nuo­sta­baus gro­žio Pli­ni­jos pi­lia­kal­nį.
            Po po­ros va­lan­dų pa­si­ro­dė pir­mie­ji že­mai­tu­kai. Pa­ju­tę jų kva­pą, iš pa­skos šuo­liais lė­kė ki­ti žir­gai. To­li ai­dė­jo žven­gi­mas, net žiū­ro­vai ju­to jau­du­lį. Že­mai­tu­kų lau­kė ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai - tik­ri­no pul­są: ne­pa­ka­ko grei­čiau­siai at­jo­ti, re­zul­ta­tus lė­mė ir žir­go svei­ka­ta.

Lietuviški skalikai. Kęstučio Vaitkaus nuotrauka
Lietuviški skalikai. Kęstučio Vaitkaus nuotrauka

 


                      Po­piet pra­si­dė­jo kon­cer­tas. Au­to­ri­nes že­mai­tiš­kas dai­nas trau­kė že­mai­čiai iš Ža­rė­nų, Skuo­do, Mo­sė­džio, sve­čias Vin­cas Bun­dza iš Kau­no. Aud­rin­gų plo­ji­mų ir pa­si­gė­rė­ji­mo šūks­nių su­lau­kė plun­giš­kės - bliu­zo gru­pė „Iro­ni­ja“ ir „Sau­lės“ gim­na­zi­jos ro­ko gru­pė „Sa­vi“. Vi­sus su­ža­vė­jo Aus­tė­ja Gend­vi­lai­tė, prieš tai da­ly­va­vu­si jo­ji­mo var­žy­bo­se, o kon­cer­te drau­ge su ki­tais gim­na­zis­tais grie­žu­si smui­ku, at­li­ku­si sa­vo kū­ry­bos že­mai­tiš­kas dai­nas.
                      Ren­gi­nio pa­bai­go­je Tel­šių ra­jo­no me­ras Vy­tau­tas Klei­va ap­do­va­no­jo abie­juo­se plun­giš­kių ko­lek­ty­vuo­se dai­na­vu­sią Eve­li­ną Bei­vy­dai­tę, pri­pa­žin­tą „Ge­riau­sia so­lis­te“, ro­ko gru­pę „Sa­vi“ ir jos va­do­vą Juo­zą Mi­la­šių, vie­ną iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių, plun­giš­kę Dia­ną Gend­vi­lie­nę. Moks­lei­vių ko­lek­ty­vą „Sa­vi“ pa­svei­ki­no ir kon­cer­to klau­sęs Plun­gės ra­jo­no me­ras Al­bi­nas Kli­mas.

 

Lankininkų varžybos. Kęstučio Vaitkaus nuotrauka
Lankininkų varžybos. Kęstučio Vaitkaus nuotrauka

         
           

                    Lan­ki­nin­kų tur­ny­re, ku­rį su­ren­gė Že­mai­ti­jos lan­ki­nin­kų klu­bas „Per­kū­no strė­lė“, taik­liau­sia bu­vo kra­žiš­kių Moc­kų šei­ma. Plun­giš­kis Arū­nas Uo­ga užė­mė ant­rą­ją vie­tą.
                    Že­mai­ti­jos re­gio­no lie­tu­vių ska­li­kų pa­ro­do­je su sa­vo au­gin­ti­niais da­ly­va­vo be­veik pus­šim­tis šunų augintojų. Lie­tu­vių ska­li­kai - tai vie­nin­te­lė na­cio­na­li­nė me­džiok­li­nių šu­nų veis­lė, XX a. pra­džio­je at­si­dū­ru­si ties iš­ny­ki­mo ri­ba. Šie šu­nys yra pro­tin­gi, drau­giš­ki. Au­gin­to­jai ypač ver­ti­ną jų iš­raiš­kin­gą ska­li­ji­mą, pra­ne­šan­tį me­džio­to­jams apie žvė­rį. Šį kar­tą bu­vo ver­ti­na­ma tik šu­nų iš­vaiz­da. Dar­bi­nė­je kla­sė­je du ap­do­va­no­ji­mus pel­nė Vid­man­to Gend­vi­lo ka­lė Opė. Kan­tau­čių me­džio­to­jų bū­re­lio na­rio Jo­no Juš­kos Pu­pa pri­pa­žin­ta pa­ro­dos nu­ga­lė­to­ja. Dau­gė­diš­kės Ra­sos Trum­pe­ly­tės Be­la At­vi­ro­je kla­sė­je ta­po „kan­di­da­te į Lie­tu­vos gro­žio čem­pio­nes“.

 

Kunigaikščių Oginskių taurė atiteko pirmos vietos nugalėtojo Martyno Bučnio žirgo savininkui Vaidotui Digaičiui. Kęstučio Vaitkaus nuotrauka
Kunigaikščių Oginskių taurė atiteko pirmos vietos nugalėtojo Martyno Bučnio žirgo savininkui Vaidotui Digaičiui. Kęstučio Vaitkaus nuotrauka

 


                   Pe­rei­na­mo­ji ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių tau­rė, dve­jus me­tus iš ei­lės bu­vu­si plun­giš­kio Vid­man­to Gend­vi­lo ran­ko­se, per­nai iš­ke­lia­vu­si į Kau­no ra­jo­ną, šie­met grį­žo į Že­mai­ti­ją, į Ši­la­lės ra­jo­ną - pas pir­mą­ją vie­tą užė­mu­sio lau­ku­viš­kio Mar­ty­no Buč­nio žir­go Cek­lio sa­vi­nin­ką Vai­do­tą Di­gai­tį. Plun­giš­kė Vik­to­ri­ja Mic­ke­vi­čiū­tė su Jūratės ir Val­do Ri­ba­čevs­kų že­mai­tu­ku Te­kon­čiu iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą. Be­je, abu žir­gai -  Cek­lys ir Te­kon­tis - yra ki­lę iš Vid­man­to Gend­vi­lo žir­gy­no.


 

Kęstučio Vaitkaus nuotrauka
Kęstučio Vaitkaus nuotrauka