Leonardas Andriekus

Image removed.
 xxiamzius.lt nuotrauka


         Išeivių poetas, kunigas pranciškonas, teologijos daktaras Leonardas Andriekus, OFM gimė 1914 m. liepos 15 d. Barstyčių kaime, Skuodo rajone. Jaunystėje L.Andriekus įstojo į Kretingos pranciškonų vienuolyną ir mokėsi Kretingos pranciškonų progimnazijoje. Prieš Antrąjį pasaulinį karą pranciškonų vyresnieji jį išsiuntė studijuoti teologiją į universitetus Austrijoje ir Italijoje, kur apsigynė daktaro disertaciją.
        Nuo 1946 metų L.Andriekus gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, aktyviai dalyvavo lietuvių išeivių veikloje, ėmėsi leisti ir redaguoti “Aidų” žurnalą, dabar leidžiamą Lietuvoje “Naujojo židinio-Aidų” pavadinimu, jo garbės redaktoriumi buvo iki pat mirties.
        Išeivijoje kun. L.Andriekus išleido poezijos rinkinius “Atviros marios” (1955), “Saulė kryžiuose” (1960), “Naktigonė” (1963), “Po Dievo antspaudais” (1969), “Už vasaros vartų” (1976), “Atmink mane, Rūpintojėli” (1985), “Balsai iš anapus” (1988), “Ko liūdi, mano siela” (1991). Kelios poeto kūrybos rinktinės užsienyje buvo išleistos ir anglų kalba. Lietuvoje 1991 metais išleista velionio eilėraščių rinktinė “Pasilikau tik dangų mėlyną”.
       Kun. Leonardas Andriekus mirė 2003 metų gegužės 19 dieną, palaidotas Niujorke, Bruklino kapinėse, kuriose ilsisi visi išeivijoje mirę lietuviai broliai pranciškonai.

Daugiau...